Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
iEar’ is een handelsnaam en handelsactiviteit van TQS Retail Group B.V. iEar’ verwerft en neemt opdrachten aan betreffende de levering en installatie van audio- en video- apparatuur, toebehoren en aanverwante producten

Artikel 2. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met iEar’ in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen iEar’ en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
Producten: Apparatuur, toebehoren en accessoires;
Apparatuur: de door of namens iEar’ geleverde producten en bijbehorende documentatie voor gebruik door Afnemer zoals gespecificeerd in een Overeenkomst;
Order: iedere opdracht van Afnemer aan iEar’.
Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van iEar’ aan Afnemer, daaronder inbegrepen brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, E-mail berichten, faxen en brieven.
Overmacht: elke van de wil van iEar’ onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van iEar’ kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door iEar’ of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden maken intergraal onderdeel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts-)handelingen van iEar’ en Afnemer. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door iEar’ uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten
Een aanbieding of (prijs)opgave bindt iEar’ niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover iEar’ een Order schriftelijk aanvaardt of door iEar’ uitvoering aan een Order wordt gegeven. Alle opgaven door iEar’ van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. iEar’ kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. iEar’ behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door Afnemer per aangetekend schrijven wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 5. Afwijkingen en Aanvullingen
Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door iEar’ zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 6. (Af-) Leveringstermijnen
Een door iEar’ opgegeven (af-) leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor iEar’ geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van iEar’, op de door die toeleveranciers aan iEar’ verstrekte gegevens. Indien iEar’ voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van iEar’. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient iEar’ derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren. Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor iEar’ voortvloeiende kosten, schaden en interessen te vergoeden. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake. iEar’ heeft te allen tijde het recht in gedeelten (af) te leveren.

Artikel 7. Aflevering en Risico
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt iEar’ de wijze van (af-) levering. Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. iEar’ zal Afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en Afnemer zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen. Neemt Afnemer de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. iEar’ is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.

Artikel 8. Retourgarantie Producten Verkoop-op-afstand
Afnemer – uitsluitend in de hoedanigheid van thuiswinkelende consument – heeft het recht de afgeleverde, maar niet in gebruik genomen, Producten zonder opgave van reden binnen 7 werkdagen (afkoelingsperiode) na ontvangst aan iEar’ te retourneren. iEar’ zal alsdan aan Afnemer de ontvangen (koop)som terugbetalen, onder de navolgende voorwaarden:
Producten zijn niet aangekocht in de fysieke vestiging van iEar’; De betreffende Producten moeten in het desbetreffende Bericht zijn omschreven als zaken waarvoor de retourgarantie geldt; Verzegelde producten, waarvan de zegel van de verpakking verbroken is, worden niet teruggenomen. Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden Documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen in originele staat te worden gevoegd bij de retourzending. De retourzending moet uiterlijk op de 21e dag na ontvangst van het geleverde door Afnemer weer in het bezit van iEar’ zijn; De kosten van frankering van de retourzending zijn voor Afnemer.

Artikel 9. Garanties
Indien iEar’ Producten aan Afnemer aflevert, die iEar’ van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de Dienstverlening gebruik maakt van derden, is iEar’ nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop iEar’ ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door iEar’ na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door iEar’ in behandeling te worden genomen. Gedurende de garantietermijn kan de leverancier van iEar’ garantie verlenen of kan iEar’, naar haar keuze, de garantie van de toeleverancier jegens Afnemer nakomen en ten uitvoer leggen.

Artikel 10. Prijzen
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en offertes van iEar’, uitgedrukt in Euro, en inclusief 19% Nederlandse BTW. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor iEar’ geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft iEar’ het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer door te berekenen, hiervoor wordt eerst met de afnemer contact opgenomen. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden iEar’ op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

Artikel 11. Betaling
Afnemer kan kiezen voor betaling via PIN, iDeal, Credit Card, rembours of vooraf overmaken van het order bedrag op de bankrekening van iEar’. Alle betalingen zullen op een door iEar’ aan te wijzen bankrekening worden gedaan. Na binnenkomst van de gehele betaling wordt de order in werking gezet. In het geval bij aflevering wordt betaald, zal de betaling contant of indien mogelijk per PIN of Credit Card geschieden. Indien op enig moment bij iEar’ gerede twijfel bestaan omtrent de kredietwaardigheid van Afnemer, heeft iEar’ het recht, alvorens (verder) te presteren van Afnemer te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat Afnemer een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die iEar’, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Afnemer heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van iEar’.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en Vrijwaring
iEar’ is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.
iEar’ is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van iEar’ te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een Overeenkomst door iEar’ aan Afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), per Product ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. Indien en voor zover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van iEar’ in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende Overeenkomst voor de prestaties van iEar’ in de periode van 3 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.

Artikel 13. Overmacht
Indien iEar’ door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de Overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt. In geval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als iEar’ als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. iEar’ zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 14.  Geschillen, toepasselijk recht, bevoegde rechter
In het geval van een geschil dient afnemer dit schriftelijk binnen een redelijke termijn aan iEar’ kenbaar te maken. De afnemer ontvangt binnen 3 werkdagen een reactie van iEar’ en iEar’ zal ten alle tijden streven het geschil binnen 30 dagen na schriftelijke mededeling af te handelen. Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch.

X
CROSS SELL